ศัลยกรรมกระดูก
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 2 ห้อง
การบริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคแผนกสาขาศัลยกรรมกระดูก เช่น ปวดข้อ ปวดหลัง กระดูกสันหลังแตก
หรือเคลื่อน เข่าเสื่อม นิ้วล๊อก กระดูกผิดรูป โดยกำเนิดหรืออุบัติเหตุ ปัจจุบันสามารถให้บริการ
ผ่าตัดและรักษาโรคกระดูกและเส้นเอ็นโดยใช้กล้อง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกได้
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. น.พ. วรพจน์ วิจารณ์
  2. น.พ.อิศรา  ธรา
  3. น.พ.พิธี  วงศ์ยงศิลป์
  4. น.พ.ณพศักดิ์  จันศรีนิยม
  5. นพ.ธิปไตย ชัยชมภู
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. 
และวันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1295