อายุรกรรม
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด
ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. นพ.จรูญ ลี้ตระกูลนำชัย
  2. พญ.ทัดสะลัง แก้วบุนมา
  3. นพ.เอกพล ฤทธิ์วีระเดช
  4. นพ.เจษฎากรณ์ จันทะคาม
  5. พญ.เยาวลักษณ์ อาจนาวัง
สถานที่ตั้ง
อาคารบริการ 2 (สีเหลือง)
เปิดบริการ
วันจันทร์
(เช้า) คลินิกอายุรกรรม
(บ่าย) คลินิกโรคหืด
วันอังคาร
(เช้า) คลินิกโรคเบาหวาน
(บ่าย) คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
วันพุธ
(เช้า) คลินิกอายุรกรรม , คลินิกโรคความดัน , คลินิกโรคไต
วันพฤหัสบดี
(เช้า) คลินิกโรคเบาหวาน
(บ่าย) คลินิกนภา
วันศุกร์
(เช้า) คลินิกโรคความดัน
(บ่าย) คลินิกประเมินระบบทางเดินหายใจ
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1261