ทันตกรรม
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาดัดฟัน รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก โดยเฉพาะให้บริการ
บริการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษาโรคเหงือกและฟัน
บริการทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม ชนิดถอดได้และติดแน่น)
รักษารากฟัน เคลือบฟูลออร์ไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ศัลยกรรมในช่องปาก ถอดเหล็กดัดฟัน
ตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำปรึกษาฟรี 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล 
  1. ทพญ.ดร.อุมาพร ท่อแก้ว
  2. ทพ.ดนัยณัติ ปัทมวรคุณ
  3. ทพญ.อุมาพรรณ พิทักษ์ทิม
  4. ทพญ.รัชฎา กิตติพระวงศ์
  5. ทพ.วรายุทธ ฟองแก้ว
  6. ทพญ.สุธิดา วิชัยคำมาตย์
  7. ทพญ.มาริสา งามสมบัติเจริญ
  8. ทพญ.เขมจิรัฏฐ์ โควสุภัทร์
  9. ทพญ.บุณยนุช หอมวุฒิพงศ์
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 7.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1239