หน่วยไตเทียม หน่วยล้างไตทางช่องท้อง
หน่วยไตเทียม
ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยที่มีปัญหา การทำงานของไต เช่น ไตวายเฉียบพลัน 
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การให้บริการของหน่วยไตเทียมได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การบริการจากสมาคม โรคไตแห่งประเทศไทย
หน่วยล้างไตทางช่องท้อง
บริการล้างไตด้วยการให้นํ้ายาผ่านผนังช่องท้องเข้าแลกเปลี่ยนของเสียในร่างกายสำหรับ
ผู้ป่วยไตวายที่มีโรคแทรกซ้อน
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
มีเครื่องฟอกไตและเตียงให้บริการจำนวน 22 เครื่อง
มีเครื่องฟอกเลือดชนิดพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือหัวใจที่อ่อนแอ
ที่เรียกว่า CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy)
เพื่อการฟอกอย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยน และปลอดภัย
ให้คำปรึกษาเรื่องการปฏิบัติตัว และการเลือกวิธีการรักษาในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย
ให้การพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. พญ.ทัดสะลัง แก้วบุนมา
  2. ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดโดยเฉพาะ
สถานที่ตั้ง
อาคารไตเทียม – ไอซียู ชั้น 1
เปิดบริการ
วันจันทร์ และ วันศุกร์ ให้บริการ 3 รอบ
เวลา 05.00 - 09.00 น. / 10.00 - 14.00 น. และ 15.00 – 20.00 น.
วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัสบดี / วันเสาร์ ให้บริการ 2 รอบ
เวลา 10.00 – 14.00 น. และ 15.00 – 19.00 น.
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1226