กุมารเวชกรรม
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 2 ห้อง
การบริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคในผู้ป่วยเด็กอายุ 0-14 ปี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. พญ.สุวลัย  จันทร์ภิวัฒน์
  2. พญ.ชลดา  ฤทธิ์วีระเดช
  3. พญ.เพียงรวี  บรรจงเรวดี
  4. พญ.รัตติยา เพ็งนิล
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12:00 น.
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1285