กายภาพบำบัด
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
มีห้องตรวจ และเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย เช่น Combine Therapy, Short Wave 
Diathermy, Ultrasound Diathemy, Traction, Electrotherapy, Hydrocollator, Cryotherapy
การบริการ
ให้บริการผู้ ที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ให้คำแนะนำ
การออกกำลังตามปัญหาเฉพาะโรค ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. พญ.สุกัญญา สิงห์ตระกูล
  2. นักกายภาพบำบัดและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 - 12.00 น. 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1270