แพทย์แผนไทย
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
เตียงนวดตัว 11 เตียง
การบริการ
ให้บริการนวดแผนไทย จ่ายยาสมุนไพร เพื่อการรักษาและคลายเครียดพร้อมด้วยกระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ลูกประคบ ได้รับตราสัญลักษณ์ Nongkhai Best ประเภทการท่องเที่ยว
และบริการเป็นแห่งแรกของจังหวัดหนองคาย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 คน และพนักงานนวดแผนไทย 19 คน
สถานที่ตั้ง
อาคารบริการ 3 (สีม่วง)
เปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1294