อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 5 เตียง
การบริการ
บริการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
บริการตรวจและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
ทุกวัน (วันจันทร์ - วันอาทิตย์) ตลอด 24 ชั่วโมง
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1271, 1272
มือถือ 086-638-8941