ตรวจโรคทั่วไป
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 16.30 น. 
นอกเวลา 07.00 - 08.30 น.
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287