โรงพยาบาลวันนี้
โรงพยาบาลวันนี้
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นหนึ่งใน 21 โรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากคนไทยทั่วราชอาณาจักรได้รวบรวมเงินจัดสร้าง ถวายเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ได้โปรดให้จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศ และเน้นที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น ทุรกันดาร เพื่อบริการผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม ซึ่งอำเภอท่าบ่อเป็นอำเภอหนึ่งที่พระองค์ พระราชทานโรงพยาบาลนี้มาให้ และพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชท่าบ่อ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2520 และเสด็จมา ทำพิธี เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2522 ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มและ ซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวท่าบ่อเป็น ล้นพ้น ระยะแรกเปิด บริการด้วยขนาด 30 เตียง

 
border=0
border=0

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้พัฒนาขึ้นมามากจนเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง และปัจจุบันได้ขยายเป็นขนาด 200 เตียง มีเจ้าหน้าที่ที่บริการประชาชน ทั้งหมดกว่า 800 คน พัฒนาขีดความสามารถทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีแพทย์ เฉพาะทางครบทุกสาขาหลักมีเครื่องมือ แพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในเขตอำเภอท่าบ่อ และในละแวกใกล้เคียง ตลอดจนผู้เจ็บป่วยจากที่ไกลๆ ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะประชาชนผู้ ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมจะ เป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดที่มีสถานพยาบาลที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง อยู่ใกล้บ้าน สมกับพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกคนว่า ทุกคนที่ ทำงานให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ กำเนิดจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่ว ราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทุกหนแห่ง ได้รับการเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัย โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน