โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร

 

 

นโยบายผู้บริหาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีการพัฒนาทั้งโครงสร้างและบริการอยู่ตลอดเวลา จนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศระดับสากล เพื่อให้ผู้รับบริการได้มั่นใจในความปลอดภัยของการรับบริการ รวมทั้งเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยเจ้าหน้าที่มีความสุขพร้อมปฏิบัติงาน และองค์กรต้องอยู่รอดได้ในสภาวะการเงินปัจจุบัน
 
 
วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลภาครัฐสมัยใหม่ ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาค
 
 
พันธกิจ
เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่พนักงานมีความสุขและมุ่งมั่น
ให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี คนเจ็บไข้หายจากอาการเจ็บป่วย
ด้วยหลักการบริหารสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาองค์กรอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ความยั่งยืน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
Goal
1. มีบริการสุขภาพที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
2. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีฐานะการเงินมั่นคง
3. พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีความสุขและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของด้วยความภาคภูมิใจ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล
เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ