เกียรติประวัติ
เกียรติประวัติ

 

 

เกียรติประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
 4. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลที่ 1 ในการประกวดการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นสถานบริการมาตรฐานสุขศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557-2559
 6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองคลินิกวัยรุ่น ตามมาตรฐาน Youth Friendly Services Clinic Award จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
 7. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานพยาบาลของรัฐ จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 9. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการพัฒนางานด้านวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 จากกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชนภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบ JCI (Joint Commission International) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับในทั่วโลก โดยได้คะแนนประเมินถึง 99.6% ถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
 11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยมและประเมินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรมตามโครงการคลินิกทันตกรรมสุขภาพ (Quatily Dental Clinic) ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ โดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) ของทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 12. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพดูแลรักษาวัณโรค (Hospital Standards for Tuberculosis Care) ปีงบประมาณ 2558-2559 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 13. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 3 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 15 มีนาคม 2559 - 14 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
 14. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2558 สาขาธนาคารเลือดและสาขาจุลชีววิทยาคลินิก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 15. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2558 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
 16. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
 17. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ.2557-2559 สาขาธนาคารเลือด จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 18. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2559 สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 19. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
 21. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
 22. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับกิตติกรรมประกาศว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 23 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2563
 23. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อที่มีผลงานเด่นในระบบบริการรับ-ส่งต่อ ปี 2559 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
 24. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัล คลินิกศักยภาพดีด้าน การส่งเสริมการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (Outstanding Top 10 HBPM Hospital Award 2017) จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 25. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2560 จากศูนย์ราชการสะดวก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
 26. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับประกาศนียบัตร ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
 27. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
 28. หน่วยไตเทียม 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561-5 มีนาคม 2565
 29. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 30. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ผ่านการรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข MOPH Standard เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 31. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิต ในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จากกรมสุขภาพจิตและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 32. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม (THAILAND ENERGY AWARDS 2018) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 33. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ อันดับ 2 ปี 2561 เป็นสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
 34. คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นสถานบริการทันตกรรมที่ได้ผ่านกระบวนการเยี่ยมสำรวจ  และประเมินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA)  ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015)  โดยให้มีผลรับรองในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  จากกรมการแพทย์  สถาบันทันตกรรม  กระทรวงสาธารณสุข และทันตแพทยสภา  ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
 35. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองสากล JCI (Joint Commission International)  สหรัฐอเมริกา  (Re-accreditation ครั้งที่ 1) ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
 36. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนา ผ่าน KPI ของจังหวัด รับรองมาตรฐาน 3 ปี
 37. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 4 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล