เกียรติประวัติ
เกียรติประวัติ

เกียรติประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จ

     พระยุพราชท่าบ่อ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2520 และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2522

2. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดหนองคาย

     ให้จัดตั้งได้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 เลขที่ทะเบียน ลำดับที่ นค 12

3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินเป็น

   โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก โดยการรับรองจากองค์การอนามัยโลก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

   และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535

4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคนิคการผ่าตัดถุงน้ำดี

   โดยผ่านกล้องวีดิทัศน์ (LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY) มาใช้เป็นการผ่าตัดมาตรฐาน เมื่อวันที่

   11 กรกฎาคม 2537   โดยศัลยแพทย์ คือ นายแพทย์ วัฒนา   พารีศรี ปัจจุบันบริการผ่าตัดให้ผู้ป่วยโรคนิ่ว

   ถุงน้ำดีโดยวิธีนี้แล้วกว่า 5,000 ราย (มากที่สุดในโลก)

5. ผ่านการรับรอง ISO 9002โดยบริษัท BVQI เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542

6. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยเมื่อวันที่ 9มิถุนายน 2543

7. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ PSO 1101 , 1107 จากสถาบัน

   มาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545

8. วันที่ 8 มีนาคม 2549 ได้รับกิตติกรรมประกาศ จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

     บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

9. ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับตราสัญลักษณ์ Nongkhai Best ประเภทการ

   ท่องเที่ยวและบริการจากจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549

10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดภูมิทัศน์โรงพยาบาล

   สมเด็จพระยุพราช เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   ผ่านการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ HA  

   ฉบับปีกาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

   โรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550

12. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือกหน่วยบริการนวัตกรรมดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพ หน่วยคู่สัญญาปฐมภูมิ

     ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพสาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550

13. ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์

     แผนไทย ระดับ ดีมาก จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550

14. วันที่ 5 กันยายน 2551 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

15. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2551

     ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลรัฐบาลจากศูนย์อนามัย กรมอนามัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551

16. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเด่นด้านการ

     พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากเขตตรวจราชการสาธารณสุข ที่ 10 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552

17. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดีเด่น

     กลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552

18. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาดีเด่นตามโครงการจัดระบบดูแล

     รักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2552 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552

19. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพ

     สถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 8 มีนาคม 2550-7 มีนาคม 2552  

       ซึ่งเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลการดำเนินงานสมาธิบำบัด ระดับดีเยี่ยม จากกรมพัฒนา

     การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

21. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลระดับทองของมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย

     ด้านยา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553

22. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลชมเชยสถานพยาบาลในดวงใจ ปี 2553 จากสำนักงาน

     ประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553

23. ฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

     ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

24. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณภาพการส่งข้อมูลการขอรับ

     ค่าชดเชยค่าบริการ (Claim Award) จากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554

25. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระดับ 2 ประจำปี

     งบประมาณ 2554 จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

26. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)

     ระดับเขต จากสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555  

27. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2555

     ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลรัฐบาล จากศูนย์อนามัย กรมอนามัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555

28. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับรางวัลที่ 3 ระดับเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ดีเด่น

     ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

29. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพ

     สถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 - 25 กุมภาพันธ์ 2559

     ซึ่งเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

30. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน

     จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

31. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดีเด่น

     ประจำปีงบประมาณ 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

32. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลที่ 1 ในการประกวดการพัฒนา

     ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

33. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ

     (Quality dental clinic) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

34. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นสถานบริการมาตรฐานสุขศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข

     ปี 2557-2559

35. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองคลินิกวัยรุ่น ตามมาตรฐาน Youth

     Friendly Services Clinic Award จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

36. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ

     รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

     กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

37. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก

     สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานพยาบาลของรัฐ จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

     แพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

38. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการ

     ฝึกซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุหมู่สารเคมี ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558

     จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

39. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดนิทรรศการผลงานการ

     ดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการพัฒนางาน

     ด้านวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 จากกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

40. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชนภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการประเมิน

     คุณภาพระบบ JCI (Joint Commission International) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สากล

     ยอมรับในทั่วโลก โดยได้คะแนนประเมินถึง 99.6% ถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

41. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  ได้ผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยมและประเมินการพัฒนาระบบความ

     ปลอดภัยทางทันตกรรมตามโครงการคลินิกทันตกรรมสุขภาพ (Quatily Dental Clinic) ในสถานบริการ

     สาธารณสุขภาครัฐ โดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals &

     Guidelines 2015) ของทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 

42. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพดูแล

     รักษาวัณโรค (Hospital Standards for Tuberculosis Care) ปีงบประมาณ 2558-2559

       จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพ

     สถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 3 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 15 มีนาคม 2559 - 14 มีนาคม 2562   ซึ่งเป็น

     การตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

  1. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการ

     ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2558 สาขาธนาคาร

     เลือดและสาขาจุลชีววิทยาคลินิก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559   จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  1. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย

     บริการดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2558 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน จากสำนักงานหลักประกัน

     สุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

46. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวาน

       ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

   47. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมิน

       คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ.2557-2559   สาขาธนาคารเลือด

       จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

48. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมิน

         คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2559   สาขาธนาคารเลือด

         สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

49. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงาน

         ผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 สาขาเคมี

         คลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

         สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

         กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

50. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง

         ความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ

         ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านความ

         ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

51. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง

        ความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ

         ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามรายการและ

         วิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐาน

         ห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

52. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับกิตติกรรมประกาศว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

       สถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

      และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์

       กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 23 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2563

   53.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อที่มีผลงานเด่นในระบบ

         บริการรับ-ส่งต่อ ปี 2559 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี

         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัล คลินิกศักยภาพดีด้าน การส่งเสริมการวัดความดันโลหิต

         ด้วยตนเองที่บ้าน (Outstanding Top 10 HBPM Hospital Award 2017) จากกระทรวงสาธารณสุข

         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

         (GECC) ประจำปี พ.ศ.2560 จากศูนย์ราชการสะดวก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

     56.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   ได้รับประกาศนียบัตร ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean

         Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย

         ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

     57.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Service Plan สาขาการใช้

         ยาอย่างสมเหตุสมผล ดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดหนองคาย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

         หนองคาย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

     58.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

         ในระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

     59.หน่วยไตเทียม 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก

           เลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561-

           5 มีนาคม 2565

     60.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ

         จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

     61. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ผ่านการ

           รับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข MOPH Standard เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

     62. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

           การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิต ในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8

           ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จากกรมสุขภาพจิตและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

           แห่งชาติ

     63. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

           (THAILAND ENERGY AWARDS 2018) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

           กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

     64. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ อันดับ 2   ปี 2561

           เป็นสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม

           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

     65. คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานบริการทันตกรรมที่

           ได้ผ่านกระบวนการเยี่ยมสำรวจ และประเมินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental

           Clinic Accreditation (TDCA) ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals

           & Guidelines 2015) โดยให้มีผลรับรองในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

           ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จากกรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข

           และทันตแพทยสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562

     66. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองสากล JCI

         (Joint Commission International) สหรัฐอเมริกา (Re-accreditation ครั้งที่ 1) ระยะเวลาในการรับรอง

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

     67. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง

           ความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ

           ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธี

           ทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

           ถึงวันที่ 17 เมษายน 2564 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

     68. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ

           รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ

           ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านความปลอดภัย

           ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2564

           จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

     69. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สถานบริการสาธารณสุขระดับ F M

           ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

           เขตสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

     70. ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ

           รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012, ISO 22870 : 2016 และข้อกำหนดและเงื่อนไข

          การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐาน

           ห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

           และ Point of Care Testing จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

           เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

     71. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus

          ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 16 สิงหาคม 2562

           ถึง 16 สิงหาคม 2564 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

     72. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน

           โรงพยาบาล โดยใช้หลักการสุขาภิบาล อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and

           Ecological Sanitation) GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ประจำปี 2562

           ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

           กรมอนามัย

     73. ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับประกาศนียบัตร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

           และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร

           จัดการเครื่องมือแพทย์ ให้เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

           ในระดับ พัฒนาดีเด่น รับรองรอบที่ 1 ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

         จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

     74. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง

           การแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2012          

           ทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ” วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

           กระทรวงสาธารณสุข

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนารับรองคุณภาพ

           สถานพยาบาล (สรพ) ครั้งที่ 4 ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

         ซึ่งเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

     76. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและ

           หลอดเลือด ประเภทโรงพยาบาลระดับกลาง วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

           8 จังหวัดอุดรธานี

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ

           พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กปฐมวัย เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก ของเขต

           สุขภาพที่ 8   ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการ

           นำเสนอ Best/good Practice วันที่ 26 สิงหาคม 2563 จากระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการ

           เด็ก เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

       78. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงาน Service Plan สาขาจักษุ

             ดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

       79. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงาน สาขาพัฒนาระบบส่งต่อดีเด่น

           ระดับเขต ปี 2563 จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

       80. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคณะผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น

              ประจำปี 2562 จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

       81. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับประกาศนียบัตร ได้ปฏิบัติตามคุณภาพสถานพยาบาล

             ยาเสพติด จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สถาบันบำบัดรักษาและ

             ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาในการ

             รับรอง 25 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2566

       82. รางวัลชนะเลิศ การเสนอผลงานทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนางานวิจัย/

           R2R/นวัตกรรม ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 เรื่องการดูแล

             ผู้ป่วยระยะกลางในรูปแบบผู้ป่วยใน โดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต่อการลด

             ภาวะติดเตียง และเพิ่มคะแนน Barthel Index เมื่อ 27 กันยายน 2564

       83. รางวัลคลิปวิดีโอ ปันคลิป ปันสุข โดยกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิช่างเถิด และเผยแพร่ที่ช่อง 9

             อสมท บอกเล่าเรื่องราวการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ใน

             การต่อสู้กับโควิด 19 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564