มูลนิธิ
มูลนิธิ
 
 
 
ประวัติ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Foundation For The Crown Prince Hospitals Thabo Branch” จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการบริหารงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และสถานพยาบาลในเครือข่าย ทั้งในด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหาร บริการสาธารณสุข และวิชาการ การจัดหาเครื่องมือ เครื่องเวชภัณฑ์ และสวัสดิการที่จำเป็นในการพัฒนา รวมทั้งจัดเงินทุนแก่นักเรียนในเขตจังหวัดหนองคายเพื่อไปศึกษาต่อในวิชาชีพที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และการดำเนินงานทางสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
สถานที่ตั้งมูลนิธิ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อาคารบริการ (สีเขียว)   เลขที่ 161 หมู่ 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทร. 0-4243-1015 , 0-4243-1019 ต่อ 1325 โทรสาร. 0-4243-1287
 
ผู้อำนวยการ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ
นางเตียง ศรีหาปัญญา 
 
ผลงานเด่นที่ผ่านมา
  • โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
  • โครงการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ ขนาด 16 ห้อง จำนวน 1 หลัง
  • โครงการสนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์
  • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนพยาบาล
  • โครงการรับขวัญชีวิตใหม่จากใจ รพร. มอบของขวัญแก่เด็กแรกเกิด และจัดรถนำส่งมารดาและทารกหลังคลอดกลับบ้าน
  • กิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานแข่งเรือ งานบุญประจำปีวัดหลวงพ่อองค์ตื้อ งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และกาชาดจังหวัดหนองคาย
  • กิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วม จ.น่าน
  • โครงการออมขวัญปันสุข
  • โครงการจิตอาสาร่วมใจป้องกันภัยCOVID-19
 
การบริจาคเงินสมทบทุน
สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ โดยมีสิทธิ์ได้รับเครื่องหมายตอบแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เช่นเดียวกัน และผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตร V.I.P เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เพิ่มอีกด้วย