รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1fwL4mQ3ipJ3Qlj4evU-S5Z9WU-7e47EN/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานบริการ และพนักงานช่ววยเหลือคนไข้

รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1GOVMuWrykQh5hxr3GMqtSS2PS8LFA4a-/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร

https://drive.google.com/file/d/1WO82aS0WI0mVA-_ZqTOQltuzu6OUDcPq/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (พกส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

https://drive.google.com/file/d/1NSoR8UjxqdAdRq7fOjn1p4JqYwelJ5QS/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (รายวัน)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สังกัด รพร.ท่าบ่อ
รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1trA6GBAhzdurguAmlO3NnZcIc-Owv_DK/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พกส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างเทคนิค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำตึก

 

รายละเอียด 

 

https://drive.google.com/file/d/1EWtk5a5e1hYrC694OtM0BePC4PWA-dP6/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์

https://drive.google.com/file/d/1DRzh8-_1tjHOMm6FRtAF8C5LeTsdkpJM/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร (พรก)

ประกาศจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

https://drive.google.com/file/d/1v9Tf1FaECke0VlnvOo253zFMJ6Byuzfi/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
รายละเอียด :

https://drive.google.com/file/d/1WO82aS0WI0mVA-_ZqTOQltuzu6OUDcPq/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร (รายเดือน)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร
รายละเอียด 

https://drive.google.com/file/d/13pth_hXmIqh_NYreAzJfOHP3RaL15s2l/view?usp=sharing

อ่านต่อ