อนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์พลังงาน
กับการนำเสนอภาพถ่ายการอนุรักษ์พลังงาน ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยนายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ได้รับคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ "พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม"

อีกครั้ง... กับการนำเสนอภาพถ่ายการอนุรักษ์พลังงาน ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยนายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ได้รับคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ "พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม"
---สู่เวทีระดับประเทศ---
"โรงพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์"
นิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ
"พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม"
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews)
และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021

     แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าร่วมรับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021

อ่านต่อ
vol 32 04-2564
อ่านต่อ
vol 31 09-03-2564
อ่านต่อ
TCPH Save Energy

   คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์โครงการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

   คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติจาก พญ.สุวลัย  จันทร์ภิวัฒน์  ร่วมลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน 

อ่านต่อ
vol 29 05-11-2562-01
อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน 

อ่านต่อ