รายนามผู้บริจาค
การบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
บริจาคเป็นเงินสดสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ
  1. บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ มี 2 วัตถุประสงค์ คือ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และ บริจาคเพื่อทำโลงศพ ซึ่งใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามยอดเงินที่บริจาค
  2. บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาล และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการนำเงินไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  ใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค
หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขผู้เสียภาษีของบริษัท , ห้างร้าน ที่ต้องการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรด้วย
 
 
รายนามผู้บริจาคเดือนธันวาคม 2565
 

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

 

 คุณเฉลิมพล ลี้ไวไรจน์

1,500 

 

 คุณวรภัทร ปริญญาพรม

5,000 

 

ธนาคารกสิกรไทย

100,000

 

คุณสมดี สมพวงภักดี

1,000

 

คุณมนตรี เกษรพรหม

5,000

 

คุณเพ็ญศรี ใจปานแก่น 10,000

 

คุณปภัสสร พลเตชา

2,000

 

คุณวรมณ ดวงฉำ

50,000

 

นพ.วรพจน์ วิจารณ์

50,000  

พญ.สุวลัย จันทร์ภิวัฒน์

30,000  

คุณธงชัย นามมัน

1,000  

 คุณรุจิรัชช์ ขำอิง

20,000