รายนามผู้บริจาค
การบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
บริจาคเป็นเงินสดสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ
  1. บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ มี 2 วัตถุประสงค์ คือ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และ บริจาคเพื่อทำโลงศพ ซึ่งใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามยอดเงินที่บริจาค
  2. บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาล และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการนำเงินไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  ใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค
หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขผู้เสียภาษีของบริษัท , ห้างร้าน ที่ต้องการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรด้วย
 
 
รายนามผู้บริจาคเดือนมกราคม 2565
 

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

 

คุณเฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

1,500

 

คุณธนกฤต สรสิทธิ์

35,000

 

คุณสมชาย อรามฉัตรมงคล

5,000

 

ร้านท่าบ่อโอสถและญาติมิตร

180,000

 

คุณวิจิตรา กรทิพย์ศิริกูล

10,000

 

ทพญ.อุมาพร ท่อแก้ว 10,000

 

คุณมนต์ชิตา จันทร์จิรีย์

1,500

 

คุณบุณย์สิริ กวีวรรณเจริญ

1,000

 

คุณตาเจียก ดุลสุข

10,000  

คุณสนั่น น้อยยะ

5,200  

คุณจตุราพร สีหาบุตร

1,000  

คุณจินตนา ธานินพงศ์

500