รายนามผู้บริจาค
การบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
บริจาคเป็นเงินสดสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ
  1. บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ มี 2 วัตถุประสงค์ คือ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และ บริจาคเพื่อทำโลงศพ ซึ่งใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามยอดเงินที่บริจาค
  2. บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาล และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการนำเงินไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  ใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค
หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขผู้เสียภาษีของบริษัท , ห้างร้าน ที่ต้องการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรด้วย
 
 
รายนามผู้บริจาคเดือนเมษายน 2564
 

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

 

มูลนิธิสุขุโม

1,000,000

 

คุณพูนทรัพย์ เชิดสูงเนิน

100

 

คุณกิตติศ บุนนาค

1,000

 

คุณนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้ว

10,000

 

คุณผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

1,000

 

คุณอุบลรัตน์ ทองสังโคม

3,000

 

คุณอังคณา ธนกาญจน์ตระกูล

10,000

 

พระครูภาวนาเจติยาภิบาล

200,000

 

บริษัท ต้าไห่ เซ็นทรัล อโกร จำกัด

10,000  

พระครูวรกิจสารคุณ

100,000