รายนามผู้บริจาค
การบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
บริจาคเป็นเงินสดสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ
  1. บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ มี 2 วัตถุประสงค์ คือ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และ บริจาคเพื่อทำโลงศพ ซึ่งใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามยอดเงินที่บริจาค
  2. บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาล และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการนำเงินไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  ใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค
หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขผู้เสียภาษีของบริษัท , ห้างร้าน ที่ต้องการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรด้วย
 
 
รายนามผู้บริจาคเดือนสิงหาคม 2566
 

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

 

 คุณสว่าง   อินทะวงษ์

5,000 

 

 คุณเฉลิมพล   ลี้ไวโรจน์

1,500 

 

คุณเกษร   ผาสุข

5,000

 

คุณเหมรัต   พารีศรี

35,000

 

คุณวรปรัชญ์   พารีศรี

35,000

 

คุณกรวิชญ์   ถวิลการ 35,000

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลสวรรค์

105,000

 

คุณณัฐธีร์   จิรศิริอริยกุล

20,000

 

 คุณปราโมทย์   ฉัตรธง

10,000   

 คุณธนัญญา   ชุมพลกุลวงศ์

20,000   

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่า กรุ๊ป สาขากุดจับ

20,000   

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่า กรุ๊ป สาขาสังคม

15,000