รพ.แม่สะเรียง ศึกษาดูงาน
 

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง ศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ณ ห้องประชุมปิยะมิตร