ISO ห้องปฎิบัติการ
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO : 15189:2012 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดลองด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ และได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO:15190:2003 ในด้านความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการทางการแพทย์