วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ และมอบเกียรติบัตรให้กับ คุณสุภัคคณา โลหะปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นบุคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประจักษศิลปาคม จังหวัดหนองคาย