ความร่วมมือด้านศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์
 

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับโรงพยาบาลเสดถาทิลาด สปป.ลาว ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และดร.บุนมี สมสะหมุด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสดถาทิลาด เข้าร่วมสรุปผลความก้าวหน้า การผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี และการผ่าตัดต่อมลูกหมาก โดยใช้กล้องวีดีทัศน์ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ