TCPH Save Energy

  วันพุธ ที่27 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน โดยทำการสุ่มเลือกหน่วยงานที่จะไปตรวจสอบด้วยการจับสลาก จำนวน 3 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่ แพทย์แผนไทย,ห้องพิเศษ ชั้น 3 และเอ็กซเรย์ โดยมีการตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงาน ,7มาตรการอนุรักษ์พลังงาน วิธีการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน และมีการมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล