เตรียมความพร้อม

   วันอังคารที่28 มกราคม 2563 ห้องประชุมปิยะมิตร ..เจษฎากรณ์ จันทะคาม อายุรแพทย์ และทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมประชุม้อมแผนรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองและป้องกันอย่างมีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่