ซักซ้อมพร้อมรับ “ไวรัสโคโรน่า”

   วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ..เจษฎากรณ์ จันทะคาม อายุรแพทย์ หัวหน้าทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019)ต่อด้วย นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานซักซ้อมในการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน การเตรียมพร้อมทางการแพทย์ อาทิเช่นยารักษา ห้องแยกตรวจ ห้องรักษาฆ่าเชื้อ ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตามมาตรฐานหลักของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับ Novel Coronavirus 2019 ดังนี้
1.ระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยเปิดจุดคัดกรองเฉพาะกิจ หน้าตึกอุบัติเหตุ มีระบบการคัดกรองที่เป็นไปตามมาตรฐาน
2.มีระบบการดูแลรักษาและการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงทาง รพ.จัดให้อยู่ในห้องแยกตึกผู้ป่วยหนักICU ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
3.ระบบการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยร่วมกับทีมSRRTระดับอำเภอ
4.ระบบประสานงานและการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทางกลุ่มไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งมีการประชุมทบทวนมาตรการและซ้อมแผนในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เกิดศักยภาพและสามารถเตรียมเครื่องมือในการป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ