ประเมินสถานที่ฝึกงานนักศึกษาพยาบาล

   วันพฤหัสบดี ที่20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปิยะมิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย, ดร.วรรณี ตปนียากร และ ดร.ปัทมา ทองสม ได้มาประเมินสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี