รับบริจาคโลหิต

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้เลือดทั้งหมด 90 unit ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทีมงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิตทุกท่าน และขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้