ให้ความรู้ COVID 19

   วันจันทร์ที่2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อออกให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 และสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19