ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ การดูแลรักษาและป้องกันโรค covid-19

 

 

 

 

    วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ การดูแลรักษาและป้องกันโรค covid-19 ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมีนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปิยะมิตร1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ