ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 

    วันอังคาร ที่29 มิถุนายน นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 

 

 

 

    เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน