รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021

แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าร่วมรับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021

      วันที่ 20 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าร่วมรับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021 " ประเภททีม " โดยมีท่านสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล จัดโดยกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร