ผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
          วันที่ 18 มกราคม 2565 ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 43 ปี เมื่อเวลา 07.00 น. แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่, คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ, ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีนายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานทำบุญตักบาตรช่วงเช้า ณ หน้าอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
-เวลา 09.00 น. ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี
-เวลา 10.00 น. - 12.00 น. กิจกรรมตักไข่เสี่ยงโชค และขายสินค้ามือ2 รายได้ทั้งหมดร่วมสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ เป็นจำนวนเงิน 1,259,751 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)