ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณท่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ