กับการนำเสนอภาพถ่ายการอนุรักษ์พลังงาน ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยนายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ได้รับคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ "พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม"