ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ณ ห้องประชุมปิยะมิตร 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ