กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
น.พ.วัฒนา พารีศรี
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม (ศิริราชพยาบาล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.พ.เฉลิมพล บุญมี
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปกรมการแพทย์

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.ตวงปราชญ์ ศรีกุลวงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.สมศักดิ์ บุญหาร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.วรรณธนชัย รอดชมภู
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลย์ศาสตร์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.อิศรา ธรา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ การบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
ประกาศนียบัตรการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)    

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.ณพศักดิ์ จันศรีนิยม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์เวชศาสตร์การกีฬา
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์
น.พ.วรพจน์ วิจารณ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)    

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.พิธี วงศ์ยงศิลป์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตรแพทยศาสตร์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์บูรณสภาพ ข้อสะโพกและข้อเข่า (โรงพยาบาลราชวิถี)   

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.ธิปไตย ชัยชมภู
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ