กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
พญ.ฤดีมน สกุลคู
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ)

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (แพทยสภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นพ.เฉลิมพล บุญมี
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปกรมการแพทย์

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.ตวงปราชญ์ ศรีกุลวงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.สมศักดิ์ บุญหาร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.วรรณธนชัย รอดชมภู
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.อภิชัย ทองดอนบม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
คุณวุฒิ :

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นพ.วิชยุตม์ ดุรงค์พงศ์เกษม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.วรพจน์ วิจารณ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)    

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.พิธี วงศ์ยงศิลป์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตรแพทยศาสตร์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์บูรณสภาพ ข้อสะโพกและข้อเข่า (โรงพยาบาลราชวิถี)   

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.ธิปไตย ชัยชมภู
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ