กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
น.พ.ณพศักดิ์ จันศรีนิยม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์เวชศาสตร์การกีฬา
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์
น.พ.คมกฤษณ์ เทียมกลาง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวิสัญญี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.นิรมล อารยเจริญวงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.เกศินี พรมโคตร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.สุรชาติ ลี้ประเสริฐ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์
น.พ.จรูญ ลี้ตระกูลนำชัย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พ.ญ.เยาวลักษณ์ อาจนาวัง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.กุลธิดา รุจิสรรค์สกุล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.เอกพล ฤทธิ์วีระเดช
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรมโรคไต
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรกรรม (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.เทพพร คัดมารรศรี
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรมหัวใจ
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัญฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อายุรแพทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อายุรแพทย์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ