กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
นพ.อิศรา ธรา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ การบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
ประกาศนียบัตรการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)    

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.ณพศักดิ์ จันศรีนิยม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์เวชศาสตร์การกีฬา
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์
นพ.คมกฤษณ์ เทียมกลาง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวิสัญญี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.นิรมล อารยเจริญวงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.เกศินี พรมโคตร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.สุรชาติ ลี้ประเสริฐ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์
นพ.จรูญ ลี้ตระกูลนำชัย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พญ.เยาวลักษณ์ อาจนาวัง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.กุลธิดา รุจิสรรค์สกุล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.อรรถวัฒน์ โคตรสาอุประ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรกรรม
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ