กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
พ.ญ.จุฑารัตน์ เจริญทอง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
สูติ-นรีเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พ.ญ.หนึ่งฤทัย สินนิธิถาวร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
สูติ-นรีเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)    

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.สุกัญญา นรชาญ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
สูติ-นรีเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ป.บัณฑิต (สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรแพทยศาสตร์สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.สุวลัย จันทร์ภิวัฒน์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พ.ญ.ชลดา ฤทธิ์วีระเดช
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (โรงพยาบาลศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล                        

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.เพียงรวี บรรจงเรวดี
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)                        

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ปฏิบัติการ
พ.ญ.รัตติยา เพ็งนิล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
กุมารแพทย์ สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.นิภาภรณ์ ธรา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.ธนกฤต สรสิทธิ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จักษุวิทยา
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

วุฒิบัตรเชี่ยวชาญจักษุวิทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.สุกัลยา ศศิวิลาสกร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จักษุวิทยา
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วุฒิบัตรเชี่ยวชาญจักษุวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ