กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
พ.ญ.ศุจีนันท์ จูฑะกาญจน์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
โสต ศอ นาสิกแพทย์
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โสต ศอ นาสิกวิทยา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
ทพญ.ดร.อุมาพร ท่อแก้ว
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมจัดฟัน
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Doctor of Philosophy (dental science) Tohoku University

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ทพญ.รัชฎา กิตติพระวงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทพ.ดนัยณัติ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมรักษารากฟัน
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทพญ.นวิยา พงศ์กรกัมพล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมประดิษฐ์
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ทันตแพทยประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทพ.วรายุทธ ฟองแก้ว
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :

 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทพญ.สุธิดา วิชัยคำมาตย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทพญ.มาริสา งามสมบัติเจริญ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทพญ.เขมจิรัฏฐ์ โควสุภัทร์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทพญ.บุณยนุช หอมวุฒิพงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ