สูติ-นรีเวช
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 2 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคแผนกสาขาสูติกรรม-นรีเวชกรรม เช่น สูติกรรม นรีเวชกรรม
และฝากครรภ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. พญ.จุฑารัตน์ เจริญทอง
  2. พญ.หนึ่งฤทัย สินนิธิถาวร
  3. พ.ญ.สุกัญญา นรชาญ
สถานที่ตั้ง
คลินิคนรีเวช : บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
คลินิคฝากครรภ์ : ห้องฝากครรภ์หน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ
นรีเวช : วันจันทร์และวันศุกร์
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ฝากครรภ์ : วันพุธ - วันพฤหัสบดี - วันศุกร์
เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
คลินิคนรีเวช :
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมาย
ที่หมายเลข 0-4243-1015 ต่อ 1287
คลินิคฝากครรภ์ :
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมาย
ที่หมายเลข 0-4243-1015 ต่อ 1269