ศัลยกรรม
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 1 ห้อง
การบริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคแผนกสาขาศัลยกรรม ได้แก่ โรคที่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น โรคนิ่วไต 
นิ่วในถุงนํ้าดี ไส้ติ่ง เนื้องอกเต้านม เนื้องอกลำไส้ ริดสีดวงทวาร เป็นต้น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
  1. นพ.วัฒนา พารีศรี
  2. นพ.ตวงปราชญ์ ศรีกุลวงศ์
  3. นพ.เฉลิมพล บุญมี
  4. นพ.สมศักดิ์ บุญหาร
สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เปิดบริการ

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข 
0-4243-1015 ต่อ 1295