ออมขวัญ ปันสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาท่าบ่อ และธนาคารออมสิน ร่วมจัดโครงการ "ออมขวัญ ปันสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมเปิดบัญชีเงินฝากจำนวน 1,000 บาท ให้แก่มารดาที่กำเนิดทารกใหม่ ให้เป็นเงินออมสำหรับเด็กๆ ทั้งหมด 66 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ