โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร
 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ สามเณร ในโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่13 – 14 สิงหาคม 2562 ณ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย