บันทึกข้อตกลง

   วันศุกร์ที่10 มกราคม 2563 นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ณ ห้องประชุมปิยะมิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ