พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 27 มกราคม 2563 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ,นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ ,ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2562 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ ปี 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม และปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรวม 100 ล้านบาท ในโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะสนับสนุนการดำเนินงานทั้งของธนาคารออมสินและกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร 10 แห่ง ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย การออกแบบอาคารใช้หลักประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ จะเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรและประชาชนโดยรอบ นอกจากนี้มูลนิธิจะขอพระราชทานนามอาคารต่อไป