CPR @ โรงเรียนท่าบ่อ

   วันพฤหัสบดีที่20 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ทำการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อ ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าบ่อ