ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนากลไกด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนากลไกด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมนิวโรส นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว