รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
           ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของจังหวัดหนองคายที่มีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน และมีความเชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและความต้องการในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
           รวมถึงมีผลงานและนวัตกรรมอันโดดเด่น ได้แก่
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ห้องปฏิบัติการน้ำแบบอัจฉริยะ, การทำฟาร์มอัจฉริยะผ่านระบบ IOT, การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, ข้าวพันธุ์ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะหนองคาย (กข.83, กข.22), Nong Khai Basic Organic Standard (NK BOS) โครงการหนองคายโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีแบรนด์ (Nongkhai Model) เป็นต้น
          2. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการบริการ เช่น เส้นทาง 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พลังศรัทธาพญานาค หรือกิจกรรมไหว้พระกลางคืน กระบวนการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า OTOP, Knowledge - Based OTOP : KBO เป็นต้น
           3. การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Nong Khai Smart Safety Zone, โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ(HTOC) และการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เป็นต้น
        4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การพัฒนาสถานบริการด้านสาธารณสุขตามนโยบาย EMS (E: Environment, M: Modernization S: Smart service), การใช้ระบบ Telemedicine, การพัฒนา Solar rooftop, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องวิดีทัศน์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น