ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและประเมินด้านการจัดการบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย จากโรงพยาบาลสงฆ์

            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และนายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและประเมินด้านการจัดการบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย จากโรงพยาบาลสงฆ์ ผลการประเมิน โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินในระดับ Premiam plus ซึ่งเป็นระดับสูงสุด