ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล :
พ.ญ.ฤดีมน สกุลคู
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
วุฒิการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (แพทยสภา)
 
 

 

 
ชื่อ-นามสกุล :
น.พ.เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์
 
ตำแหน่ง :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
วุฒิการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฝังเข็ม (โครงการร่วมมือระหว่าง
สถาบันพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยเฉิงตู)
 
ชื่อ-นามสกุล :
ท.ญ.ดร.อุมาพร ท่อแก้ว
 
ตำแหน่ง :
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
วุฒิการศึกษา :
ป.แพทย์ศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Doctor of Philosophy (Tohoku University)
 
ชื่อ-นามสกุล :
นายประเคน หนุ่มเพชร
 
ตำแหน่ง :
ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
วุฒิการศึกษา :
บัญชีบัณฑิต (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางบุญช่วย เคหฐาน
 
ตำแหน่ง :
ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
 
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)
ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ปฏิบัติชุมชน (สภาพยาบาล)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :
ภญ.พัชรินทร์ พิมพ์พา
 
ตำแหน่ง :
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
 
วุฒิการศึกษา :
เภสัชศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :
นายสุรเชษฐ์ กิ่งสีดา
 
ตำแหน่ง :
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายชันสูตร
 
วุฒิการศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางจินตนา ดวงดาวงษ์
 
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและหัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชน ท่าบ่อ
 
วุฒิการศึกษา :
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :
จ่าเอกธนาชัย เพริดพริ้ง
 
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมครอบครัวและชุมชน
 
วุฒิการศึกษา :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี (ต่อเนื่อง2ปี)
สมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ชื่อ-นามสกุล :
นายประเคน หนุ่มเพชร
 
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 
วุฒิการศึกษา :
บัญชีบัณฑิต (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางบุญพร พารีศรี
 
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาบริการ
 
วุฒิการศึกษา :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)
 
ชื่อ-นามสกุล :
พ.ญ.สุวลัย จันทร์ภิวัฒน์
 
ตำแหน่ง :
กุมารเวชศาสตร์
ประธานองค์กรแพทย์
 
วุฒิการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :
น.พ.อภิวิชญ์ กุดแถลง
 
ตำแหน่ง :
นายแพทย์ชำนาญการ
 
วุฒิการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (โรงพยาบาลศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย (โรงพยาบาลศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ-นามสกุล :
พ.ญ.นิรมล อารยเจริญวงศ์
 
ตำแหน่ง :
นายแพทย์ชำนาญการ
 
วุฒิการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล