กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์
ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง
ผลลัพธ์การค้นหา
ทพญ.ณัฐฐินันท์ ทองปฐมวงศ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทพญ.ธมนวรรณ ต.วัฒนผล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทพญ.อรุณรุ่ง กันธิยะ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.พ.เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
การฝังเข็ม
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฝังเข็ม (โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยเฉิงตู)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.พ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.กรวิชญ์ ถวิลการ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
พยาธิแพทย์
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
น.พ.อภิวิชญ์ กุดแถลง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
รังสีวิทยา
คุณวุฒิ :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (โรงพยาบาลศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย (โรงพยาบาลศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล                        

ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.ฉันทิชา แก้วมะโน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
รังสีวิทยา
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.ไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ
พ.ญ.เฑียรมณี รุมดอน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิ :
ตำแหน่งทางการแพทย์ :
นายแพทย์ชำนาญการ